درس ۱۵: توزیع احتمال هندسی

زمانی که یک متغیر تصادفی برنولی را چندین بار (بیش از یک بار) مورد آزمایش قرار دهیم و هدف ما بررسی تعداد آمازیشات مورد نیاز برای رسیدن به اولین پیروزی باشد، آنگاه متغیر تصادفی تعداد آزمایشات برای رسیدن به اولین پیروزی در یک جمعیت برنولی یک متغیر تصادفی هندسی خواهد بود.

ز ترکان بپرسید کین اژدها                                 بدین گونه از بند گشته رها

کدامست کین را ندانم به نام                             یکی گفت کاین پور دستان سام

نبینی که با گرز سام آمدست                            جوانست و جویای نام آمدست

فردوسی

۱۹ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X