درس ۱۷: توزیع احتمال پواسون

زمانی که بخواهیم تعداد وقوع یک رویداد در یک جمعیت را مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه متغیر تصادفی تعداد رخداد آن پیشامد توزیع پواسون خواهد بود. برای مثال فرض کنید می خواهیم تعداد ورود مشتری به یک مغازه را در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهیم، احتمال آنکه یک، دو، سه و … مشتری در این بازه وارد مغازه شوند متغیر تصادفی پواسون خواهد بود.

به بند کمرش اندر آورد چنگ                      جدا کردش از پشت زین پلنگ

همی خواست بردنش پیش قباد                دهد روز جنگ نخستینش داد

ز هنگ سپهدار و چنگ سوار                      نیامد دوال کمر پایدار

گسست و به خاک اندر آمد سرش              سواران گرفتند گرد اندرش

فردوسی

۳۳ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X