درس ۱۸: توزیع احتمال یکنواخت پیوسته

زمانی که متغیرهای تصادفی به صورت پیوسته باشند، به این معنی که دامنه قابل قبول متغیر تصادفی تمامی اعداد حقیقی در آن بازه باشد (متغیر تصادفی امکان داشتن هر عددی در یک بازه از اعداد حقیقی را داشته باشد) و احتمال قرار گرفتن در یک فاصله از اعداد در دامنه این متغیر تصادفی دارای احتمال یکسان باشد و تنها با طول آن فاصله رابطه داشته باشد، انگاه متغیر تصادفی مدنظر یکنواخت پیوسته خواهد بود.

سپهبد چو از جنگ رستم بجست              بخائید رستم همی پشت دست

چرا گفت نگرفتمش زیرکش                      همی بر کمر ساختم بند خوش

فردوسی

۳ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X