درس ۲۴: توزیع احتمال مربع کای

متغیر تصادفی مربع کای بر اساس مجموع توان دو یکسری متغیر تصادفی نرمال تعریف می شود. با توجه به اینکه واریانس اعداد نیز در توان دو هستند، بنابراین این توزیع برای ارزیابی و بررسی واریانس توزیع ها می تواند بسیار مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

برفتند ترکان ز پیش مغان                 کشیدند لشگر سوی دامغان

وزانجا به جیحون نهادند روی             خلیده دل و با غم و گفت‌وگوی

شکسته سلیح و گسسته کمر         نه بوق و نه کوس و نه پای و نه سر

فردوسی

۳۳ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X