درس ۲۶: توزیع احتمال F

تابع توزیع F بر اساس نسبت تو تابع توزیع مربع کای بدست می آید. با توجه به اینکه این توزیع در واقع تشکیل شده از دو توزیع متفاوت است، بنابراین برای مقایسه کردن (زیرا نسبت است و نسبت شاخصی برای مقایسه می باشد) دو تابع توزیع دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد

یکی آنکه پیمان شکستن ز شاه               بزرگان پیشین ندیدند راه

نه از تخم ایرج جهان پاک شد                   نه زهر گزاینده تریاک شد

یکی کم شود دیگر آید به جای                 جهان را نمانند بی‌کدخدای

قباد آمد و تاج بر سر نهاد                        به کینه یکی نو در اندر گشاد

سواری پدید آمد از تخم سام                   که دستانش رستم نهادست نام

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X