درس ۴: توزیع احتمال توام

در این بخش تابع توزیع احتمال توام تشریح می شود. در بسیاری از مواقع برای آنکه بتوانیم برخی از رفتارهای جمعیت را تعریف کنیم، نیاز به تعریف بیشض از یک متغیر تصادفی خواهیم داشت و رفتار نهایی تابعی از چند متغیر تصادفی است. توابعی که توزیع احتمال را بر اساس بیش از یک متغیر ارائه می دهند را توزیع احتمال توام گویند.

به قلب اندرون قارن رزم‌زن                       ابا گرد کشواد لشگر شکن

پس پشت‌شان زال با کیقباد                    به یک دست آتش به یک دست باد

به پیش اندرون کاویانی درفش                 جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش

فردوسی

۴۲ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X