درس ۷: تعریف امید ریاضی

در این بخش می خواهیم مبحث امید ریاضی را شروع کنیم. امید ریاضی مرتبه اول در واقع میانگین وزنی متغیر تصادفی که به آن همان امید ریاضی می‌گویند (و در مرتبه های بالاتر رتبه آن را ذکر می کنند). با توجه به اینکه در هنگام محاسبه امید ریاضی ما خواهان محاسبه مکانی از توزیع (نقطه ای از توزیع) هستیم که میزان تمرکز داده ها (مشاهدات یا مقادیر متغیر تصادفی) را  نشان می دهد (که بر اساس دید فیزیک در واقع مرکز ثقل تابع توزیع چگالی احتمال است)، بنابراین در واققع داریم مقدار گشتاور مرتبه اول حول یک نقطه را محاسبه می کنیم.

گهی سوی چپ و گهی سوی راست           بران گونه از هر سویی کینه خواست

به گرز و به تیغ و سنان دراز                        همی کشت از ایشان گو سرفراز

ز کشته زمین کرد مانند کوه                        شدند آن دلیران ترکان ستوه

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X