درس ۸: تعریف واریانس

واریانس یکی از معیارهای اندازه گیری پراکندگی داده ها است و در واقع همان گشتاور مرتبه دوم بوده اما حول میانگین توزیع. در جلسه قبل که امید ریاضی مرتبه اول را مشاهده کرده بودید، گفتیم که امید ریاضی گشتاور مرتبه اول است و این گشتاور در واقع حول مرکز مختصات (یعنی عدد صفر) است. اما واریانس تابع توزیع احتمال گشتاوری مرتبه دوم است که حول میانگین (امید ریاضی) گرفته می شود.

شماساس را دید گرد دلیر                     که می‌بر خروشید چون نره شیر

بیامد دمان تا بر او رسید                       سبک تیغ تیز از میان برکشید

بزد بر سرش تیغ زهر آبدار                    بگفتا منم قارن نامدار

فردوسی

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X