درس ۹: تعریف کوواریانس

کوواریانس شاخصی است که میزان همبستگی (وابستگی) بین دو متغیر تصادفی در یک جامعه را می توانیم بررسی می کنید. این شاخص در واقع گشتاور مرتبه اول ضرب متغیرهای تصادفی حول میانگین های خود است. با استفاده از کوواریانس می توان رفتار یک متغیر تصادفی را بر اساس متغیری دیگر بررسی و پیش بینی کرد.

نگون اندر آمد شماساس گرد                         چو دید او ز قارن چنان دست برد

چنین است کردار گردون پیر                           گهی چون کمانست و گاهی چو تیر

فردوسی

کوواریانس شاخصی است که میزان همبستگی (وابستگی) بین دو متغیر تصادفی در یک جامعه را می توانیم بررسی می کنید. این شاخص در واقع گشتاور مرتبه اول ضرب متغیرهای تصادفی حول میانگین های خود است. با استفاده از کوواریانس می توان رفتار یک متغیر تصادفی را بر اساس متغیری دیگر بررسی و پیش بینی کرد.

چو رستم بدید آنک قارن چه کرد               چه‌گونه بود ساز ننگ و نبرد

به پیش پدر شد بپرسید از وی                  که با من جهان پهلوانا بگوی

که افراسیاب آن بد اندیش مرد                  کجا جای گیرد به روز نبرد

فردوسی

۵۵۸ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X