فرمول های مهندسی

فرمول هایی که با استفاده از آنها می توان عملیاتی که بیشتر مربوط به ریاضی مهندسی هستند را انجام داد

12

دی'97

تابع OCT2HEX

شرح تابع OCT2HEX درجه اهمیت تابع : متوسط این تابع اعداد در مبنای ۸ را به اعداد در مبنای ۱۶ …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع OCT2DEC

شرح تابع OCT2DEC درجه اهمیت تابع : متوسط این تابع اعداد در مبنای ۸ را به اعداد ۱۰ تبدیل می‌کند. …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع OCT2BIN

شرح تابع OCT2BIN درجه اهمیت تابع : متوسط این تابع اعداد در مبنای ۸ را به اعداد ۲ تبدیل می‌کند. …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMTAN

شرح تابع IMTAN درجه اهمیت: متوسط تابع IMTAN در اکسل تابعی است که مقدار تانژانت عدد مختلط ورودی را محاسبه …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSUM

شرح تابع IMSUM درجه اهمیت: متوسط تابع IMSUM در اکسل تابعی است که حاصل جمع دو عدد مختلط ورودی را …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSUB

شرح تابع IMSUB درجه اهمیت: متوسط تابع IMSUB در اکسل تابعی است که حاصل تفریق دو عدد مختلط ورودی را …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSQRT

شرح تابع IMSQRT درجه اهمیت: متوسط تابع IMSQRT در اکسل تابعی است که یک عدد مختلط را به عنوان ورودی …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSINH

شرح تابع IMSINH درجه اهمیت: متوسط تابع IMSINH  در اکسل تابعی است که مقدار سینوس هیپربولیک عدد مختلط ورودی را …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSIN

شرح تابع IMSIN درجه اهمیت: متوسط تابع IMSIN  در اکسل تابعی است که مقدار سینوس عدد مختلط ورودی را محاسبه …

بیشتر بخوانید

12

دی'97

تابع IMSECH

شرح تابع IMSECH درجه اهمیت: متوسط تابع IMSECH  در اکسل تابعی است که مقدار سکانت هیپربولیک عدد مختلط ورودی را …

بیشتر بخوانید
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X