ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۳: الگوریتم سیمپلکس دو فازی

یکی از روش های پیدا کردن یک نقطه شده شروع اولیه شدنی برای الگوریتم سیمپلکس استفاده از روش دو فازی است. در این روش با استفاده از تعریف متغیرهای مصنوعی برای مدل، ابتدا یک نقطه شروع اولیه نشدنی را تعریف کرده و سپس با استفاده از فاز یک الگوریتم سیمپلکس به یک نقطه شدنی که جواب نهایی فاز یک است خواهیم رسید. جوای نهایی فاز یک یک نقطه شروع اولیه شدنی برای الگوریتم سیمپلکس خواهد داد که با استفاده از آن فاز دو که همان الگوریتم سیمپلکس معمولی است را با حذف متغیرهای مصنوعی فاز یک شروع خواهیم کرد و به جواب نهایی خواهیم رسید.

ولیکن ز دستور باید شنید                  بد و نیک بی‌او نیاید پدید

هر آنکس که آید بدین بارگاه               ببایست کاری نیابند راه

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۸۹۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X