درس ۱۸: تفسیر اقتصادی دوگان

در صورتی که مقادیر دست راست در مدل اولیه را به عنوان تقاضا در نظر بگیرید، آنگاه مطلوبست برای ما اگر تقاضای یک محصول یک واحد افزایش یابد (بخواهیم یک واحد از محصول بیشتر تولید کنیم) چه مقدار بر هزینه های ما برای تولید آن یک واحد افزوده خواهد شد. در این بخش به تفسیر اینگونه مدل ریاضی در حالت اقتصادی خواهیم پرداخت

شما را دل از مهر ما برفروخت                دل و چشم دشمن به ما بربدوخت

شما رای و فرمان یزدان کنید                به چیزی که پیمان دهد آن کنید

نگهدار تا جست و تخت بلند                 تو را بر پرستش بود یارمند

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۴۶ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X