درس ۶: تمرین الگوریتم سیمپلکس در فرم جدول

در این بخش دو مثال یکی برای مدل مینیمم سازی و یکی برای مدل ماکسیمم سازی ارائه میدهیم و آنها را با استفاده از الگوریتم سیمپلکس در فرم جدولی حل می کنیم.

از امروز کاری به فردا ممان                        که داند که فردا چه گردد زمان

گلستان که امروز باشد به بار                    تو فردا چنی گل نیاید به کار

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۵۹ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X