درس ۱: ماکرو و تب توسعه دهنده در ویزیو

macros and developer tab

در این بخش نحوه استفاده از تب توسعه دهنده (developer tab) و نیز خودکارسازی کارها با استفاده از ماکرو (macro) در نرم افزار ویزیو تشریح شده است.

Good, better, best. Never let it rest. ‘Til your good is better and your better is best.

St. Jerome

خوب، بهتر، بهترین. نگذار هیچ وقت متوقف شوی تا زمانی که خوب تو بهتر بشود و بهتر تو بهترین شود.

۱۰ مشاهده

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X