ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۴: معیارهای پراکندگی

مقادیری که پراکندگی مجموعه مشاهدات یا داده های اندازه گیری شده را خلاصه و توصیف می کنند را معیارهای پراکندگی گویند، این معیارها پراکندگی را حول پارامترهای مکانی اندازه گیری می کنند، این معیارها از مواردی همچون دامنه، دامنه درون چارکی، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات هستند

منم که گوشه میخانه خانقاه من است                   دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک                      نوای من به سحر آه عذرخواه من است

حافظ

۵۷ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X