ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۵: توصیف داده ها با استفاده از معیارهای مکان و پراکندگی

در این بخش با استفاده از معیار مکانی میانگین حسابی و معیار پراکندگی انحراف معیار و همچنین با محاسبه شیب خط رگرسیونی و نیز مشاهده نمودار سری زمانی داده ها سعی در تجزیه و تحلیل بیشتر می کنیم و نتیجه گیری نهایی را انجام خواهیم داد.

دل سراپرده محبت اوست                                  دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون                             گردنم زیر بار منت اوست

حافظ

۵۹ مشاهده
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X