درس ۲۰: آنالیز حساسیت با استفاده از ابزار what if analyzer در اکسل

با استفاده از ابزار What if analyzer در نرم افزار اکسل (Microsoft Excel) می توان تغییرات مختلف را با نام سناریو تعریف کرد و مشاهده کرد که جواب نهایی بدست آمده از فرمول ها (عملیات جبری سیمپلکس) چه تغییراتی خواهند کرد، این ابزار یک گزارش مناسب نیز از تغییرات و جواب های بدست آمده ارائه می دهد که بسیار مفید است.
از این ابزار در زمانی که در اکسل فرمولی بر اساس یکسری از اعداد ثابت تعریف شده در سلول ها داشته باشیم می توانیم استفاده کنیم.

ستایش همه زیر فرمان اوست                     پرستش همه زیر پیمان اوست

چو نوشین‌روان این سخن برگرفت                 جهانی ازو مانده اندر شگفت

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۲۱۰ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X