ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۵: مدلسازی چالش حمل و نقل

مسئله حمل و نقل که یک حالت از چالش تخصیص است به دنبال یافتن بهترین تخصیص مسیر به وسیله می باشد، به طوریکه وسایل ما با محدودیت حمل قرار است منابعی را از یک مبدا به یک مقصد منتقل کنند و مبدا ها دارای یک ظرفی محدود منابع بوده و مقصد ها دارای مقدار مشخصی تقاضا هستند. در این بخش یک مثال از مسئله حمل و نقل تعریف و مدلسازی خواهد شد.

صبر در کارها چه نیک و چه بد                   از علامات بخردی باشد

چون به تدیبر کار ناید راست                      هر چه تقدیر ایزدی باشد

وحشی باقفی

۸۶ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X