درس۴: گام های الگوریتم سیمپلکس

در این بخش گام های الگوریتم سیمپلکس تشریح می شود و همچنین این گام ها توسط یک مثال ساده انجام و تشریح خواهند شد و در نهایت این گام ها در فلوچارت تهیه شده تعریف می شوند

به تخت مهی بر هر آنکس که داد              کند در دل او باشد از داد شاد

هر آنکس که اندیشهٔ بد کند                     به فرجام بد با تن خود کند

داستان به تخت نشستن کسری نوشین روان از شاهنامه فردوسی

۱۰۱ مشاهده

 

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X