ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

ثبت نام در وب سایت و شرکت در دوره رایگان است

مشاهده رایگان هر ویدئو در بخش «برنامه آموزشی»

۳۲۶ مشاهده

شرح دوره تخمین پارامتر و آزمون فرض

تخمین پارامتر

تخمین پارامتر و آزمون فرض مباحث بسیار مهم در علم آمار هستند که باهم رابطه نزدیکی دارند. اینکه بدانیم یک جمعیت از چه توزیع احتمالی پیروی می کند، می تواند رفتار جمعیت را تعریف کند. اینکار برای تصمیم گیری و انجام اقدامات مورد نیاز به ما کمک شایانی می کند. اما علاوه بر دانستن توزیع احتمال جمعیت، نیاز است تا پارامترهای این توزیع را داشته باشیم تا بتوانیم از تابع توزیع احتمال آن استفاده لازم را کنیم. از آنجایی که جمعیت می تواند نامتناهی باشد (که در اغلب موارد این چنین است)، بنابراین نیاز است تا پارامترهای توزیع برآورد شود و در هنگام برآورد مجبوریم مقداری خطا را بپذیریم.

در صورتی که بخواهیم با استفاده از یک عدد پارامتر توزیع را تعریف نماییم (تا از آنها برای برآورد احتمال یا خود توزیع استفاده نماییم) آنها را به صورت نقطه ای تخمین می زنیم. اما در صورتی که بخواهیم با یک سطح اطمینان مناسب برای انجام تصمیم گیری های درست داشته باشیم، آنگاه پارامترهای توزیع را به صورت فاصله ای تخمین خواهیم زد.

آزمون فرض

علاوه بر این، در دنیای واقعی ما استدلال‌ها و نتیجه‌گیری های مختلفی را از آنچه که مشاهده کرده ایم می گیریم که ممکن است نادرست یا درست باشد. بنابراین لازم است تا درستی یا نادرسی یک فرضی که داریم (که می تواند بر اساس مشاهدات قبلی بوده باشد یا حتی بر اساس یک شایعه باشد) را به صورت آماری مورد بررسی قرار دهیم.

آیا واقعاً این داروی جدید در بهبود بیماری تاثیر دارد؟ آیا استفاده از بازی های ویدویی بر رفتار ما تاثیر گذار هستند؟ آیا اخذ این تصمیم سیاسی بر زندگی مردم تاثیر گذاری است؟ آیا این نامزد ریاست جمهوری محبوبیت بیشتری نسبت به دیگر نامزدها دارد؟ و فرضیات بسیار متعدد دیگری که تمامی آنها باید با استفاده از تکنیک آزمون های فرض آماری مورد بررسی قرار گرفته و درستی و نادرسی آنها تعیین شود.

ارتباط تخمین پارامتر و آزمون فرض

مفاهیم آزمون فرض با تخمین پارامترهای توزیع جمعیت رابطه نزدیکی دارد. در واقع ابتدا باید بتوانیم پارامترهای توزیع را تخمین بزنیم و سپس بررسی کنیم که آیا تفاوت های معناداری وجود دارد یا خیر. برای تخمین پارامترهای توزیع می توانیم نمونه گیری (یا نمونه گیری های متعدد) انجام داده و با استفاده از روش های تخمین پارامترها (به صورت نقطه ای یا فاصله ای) پارامترهای توزیع را برآورد سازیم. بعد از تخمین پارامترها می توانیم فرضیات مختلف در خصوص جمعیت را از لحاظ آماری مورد بررسی قرار دهیم. تا ببینیم که آیا یک فرض به صورت معنا داری (با پذیرش مقداری خطا) با آنچه که بدست آمده تفاوت دارد یا خیر.

در صورت عدم تفاوت، آنگاه نمی توانیم فرض مدنظر را رد نماییم. از آنجایی که می دانیم خطا وجود دارد؛ بنابراین نمی توانیم به قطع آن را پذیرش نماییم اما با توجه به عدم رد می گوییم: «نمی توان آن را رد کرد» و در حال حاضر می پذیریم. در صورت وجود تفاوت معنادار می گوییم: «فرض مدنظر رد شده» و خلاف آن فرض را می پذریم.

محتویات دوره

در این دوره سعی شده تا تخمین پارمترها به صورت نقطه ای (یعنی یک عدد برای پارامتر تخمین زده شود) و به صورت فاصله ای کامل تشریح شود. سپس به بخش آزمون های فرض رفته و آزمون های آماری مختلفی که در این زمین وجود دارد را بررسی کنیم. سعی شده تا تمامی موارد به همراه مثال های کاربردی در دنیای واقعی ارائه شود. و داده های عملی در نرم افزار مایکروسافت اکسل و نرم افزار قوی آماری SPSS انجام و مورد بررسی قرار گیرد. تا بدین طریق دانشجویان با نحوه بکارگیری این تکنیک ها در عمل نیز آشنا شده و با استفاد از این نرم افزارها بتوانند مسائل آماری را انجام دهند.

پیش نیاز ها و نیازمندی ها

دوره متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال

آشنایی اولیه با مایکروسافت اکسل

 

مطالب پوشش داده شده در این دوره

تخمین نقطه ای پارامترها

برآورد فاصله ای پارامترهای

آزمون های فرض

آزمون فرض استقلال

آزمون فرض نیکویی برآزش

برنامه درسی دوره

مفاهیم تخمین پارامتر
درس ۱: مفهوم تخمین پارامترها جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲: مفاهیم تخمین نقطه ای پارامترها جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳: برآوردگرهای نااریب جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴: برآوردگرها با حداقل واریانس جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۵: مثال برای برآوردگر های نااریب جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۶: کارایی نسبی برآوردگر جزئیات رایگان 00:00:00
روش های تخمین نقطه ای
درس ۷: روش گشتاور ها برای برآورد نقطه ای پارامتر جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۸: روش بزرگترین درست نمایی در تخمین نقطه ای پارامتر جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۹: مقدمه ای بر نرم افزار SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
برآورد فاصله ای یک پارامتر
درس ۱۰: برآورد فاصله ای پارامتر جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۱: توزیع آماره های میانگین و واریانس نمونه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۲: برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه در صورت معلوم بودن واریانس جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۳:برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه در صورت نامعلوم بودن واریانس جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۴: برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۵: برآورد فاصله ای برای میانگین با نرم افزار SPSS جزئیات 00:00:00
درس ۱۶: تعیین اندازه نمونه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۷: تعیین اندازه نمونه در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۸: برآورد فاصله ای برای واریانس جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۱۹: برآورد فاصله ای برای واریانس در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۰: برآورد فاصله ای برای نسبت جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۱: برآورد فاصله ای برای نسبت جامعه در نرم افزار SPSS جزئیات 00:00:00
درس ۲۲: خطای برآورد و تعیین اندازه نمونه برای نسبت جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
برآورد فاصله تفاوت یک پارامتر در دو جامعه
درس ۲۳: برآورد فاصله ای برای میانگین های دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۴: برآورد فاصله ای برای میانگین دو جامعه با نمونه های وابسته جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۵: برآورد فاصله ای برای نسبت واریانس های دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۶: برآورد فاصله ای برای تفاوت نسبت ها در دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
آزمون فرض برای یک پارامتر
درس ۲۷: آزمون های فرض جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۸: آزمون فرض برای میانگین یک جامعه نرمال جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۲۹: آزمون فرض میانگین جامعه در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۰: آزمون فرض برای میانگین جامعه در نرم افزار SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۱: آزمون فرض برای واریانس جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۲: آزمون فرض برای نسبت جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
آزمون فرض برای تفاوت پارامتر در دو جامعه
درس ۳۳: آزمون فرض برای میانگین دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۴: آزمون فرض برای تفاوت میانگین دو جامعه با نمونه های وابسته جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۵: آزمون فرض برای بررسی تفاوت میانگین دو جامعه در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۶: آزمون فرض برای بررسی تفاوت میانگین دو جامعه در نرم افزار SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۷: آزمون فرض برای واریانس های دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۳۸: آزمون فرض برای تفاوت نسبت دو جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
آزمون های فرض مربع کای
درس ۳۹: آزمون فرض برای تفاوت نسبت های چند جامعه جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴۰: آزمون استقلال مربع کای جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴۱: آزمون استقلال مربع کای در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴۲: آزمون استقلال مربع کای در نرم افزار SPSS جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴۳: آزمون نیکویی برآزش مربع کای جزئیات رایگان 00:00:00
درس ۴۴: آزمون نیکویی برآزش مربع کای در اکسل جزئیات رایگان 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

اعمال برای دوره
  • 120 روز
  • لیست آرزو
28 دانشجو ثبت نام کرد

دوره های مرتبط

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X