افزونه تحلیل داده اکسل – کوواریانس و همبستگی

برای شناسایی اینکه آیا متغیرها با یکدگیر رابطه دارند و می توان با استفاده از یا چند متغیر، دیگری را مورد بررسی قرار داد، می توان از شاخص هایی مانند کوواریانس و همبستگی استفاده کرد.

کوواریانس شاخصی است که میزان در هم تنیدگی دو متغیر را نشان می دهد و هرچقدر مقدار مطلق آن بیشتر باشد، رابطه بین دو متغیر بیشتر خواهد بود. حال اگر مقدار مثبت باشد این رابطه به صورت مستقیم بده و اگر منفی باشد این رابطه به صورت معکوس است. در صورتی مقدار کوواریانس نزدیک به صفر باشد، آنگاه می توان گفت رابطه معنا داری بین دو متغیر وجود ندارد.

همبستگی یا همان ضریب همبستگی نیز مقدار کوواریانس تقسیم بر رادیکال واریانس هرکدام از متغیرها است. بنابراین شاخص همبستگی بین یک و منفی بوده و هرچقدر به این دو عدد نزدیک تر باشد رابطه بین دو متغیر نیز بیشتر است (در حالت مثب رابطه مستقیم و در حالت منفی رابطه معکوس است). همچنین در صورتی که این مقدار به صفر نزدیک باشد، آنگاه می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود ندارد.

اگر بخواهیم کوواریانس یا همبستگی در اکسل را بدست آوریم، می توانیم گزارشی سریع و ساده را با استفاده از افزونه تجزیه و تحلیل داده (data analysis ad ins in Excel) بدست آوریم.

۸ مشاهده

آموزش کاربردی مایکروسافت اکسل

راهنمای جامع تابع های اکسل

۰ پاسخ به "افزونه تحلیل داده اکسل - کوواریانس و همبستگی"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X